L’Ajuntament de Gata convoca les ajudes PARÈNTESI

L’Ajuntament de Gata ha aprovat les bases de la convocatòria de les ajudes Parèntesi dirigides a persones autònomes i microempreses locals. Les bases de les ajudes es publicaran en la seu electrònica i es podran sol·licitar telemàticament a través del tràmit habilitat per a la sol·licitud d’Ajudes Parèntesi de la mateixa seu. El període de sol·licitud és de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la seua publicació en el BOP.

El pla destinarà per al municipi 197,513 euros per a autònoms i microempreses dels sectors més afectats per la crisi de la COVID19. L’Ajuntament aportarà un 15% del total, el 62,5% l’aportarà la Generalitat Valenciana i es completarà amb el 22’5% amb el qual contribuirà la Diputació Provincial.

El programa consisteix en una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per treballador.

L’activitat econòmica ha de ser desenvolupada per una persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020. També han de desenvolupar l’activitat en el municipi i estar donats d’alta en algun dels CNAE establerts en l’Annex I de la convocatòria: comerç al detall de productes en llocs de venda i en mercats ambulants, hotels i allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes. A més, també contempla altres activitats com les d’exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment. d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada en què l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Històric de noticies