La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern: https://gvaoberta.gva.es/va/normativa-transparencia , preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per al coneixement dels ciutadans (Publicitat Activa), com poden demanar informació els ciutadans a les administracions (Dret a la informació) i quines són les regles de Bon Govern que han de respectar els responsables públics.

¿Què és el Portal de Transparència?

El Portal de Transparència és l’eina a través de la qual accedir a la informació prevista en la normativa estatal, autonòmica i municipal, el coneixement de la qual és rellevant per a garantir la transparència de l’activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública. La informació s’ha organitzat en categories en els set àmbits.

3. INFORMACIÓ ECONÒMICA, FINANCERA I PRESSUPOSTARIA

INDICADORS TRANSPARÈNCIA EN INGRESSOS, GASTOS I DEUTES

COMPTE GENERAL I INFORMES D’AUDITORIA I FISCALIZACIÓ

CAMPANYES DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL

4. AJUDES I SUBVENCIONS

AJUDES I SUBVENCIONS

5. CONTRACTACIÓ, CONVENIS I COMANDES DE GESTIÓ

PERFIL DEL CONTRACTANT

MESAS DE CONTRACTACIÓ

DADES ESTADÍSTIQUES

6. URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

PLANS I PROGRAMES MEDIAMBIENT

NORMATIVA URBANÍSTICA

OBRES PÚBLIQUES I INFRAESTRUCTURES

INDICADORS URBANISME

7. INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

SERVEIS MUNICIPALS

CATÀLEG DE PROCEDIMENTS

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

PROCESSOS PARTICIPATIUS

INFORMACIÓ PATRIMONIAL

INVENTARI DE BENS I DRETS

VEHICLES ADSCRITS A L'ENTITAT