L’Ajuntament de Gata ha aprovat les bases de la 2a convocatòria de les Ajudes Parèntesi (Pla Resistir) dirigides a persones autònomes i microempreses locals.

CREAMA INFORMA: L’AJUNTAMENT DE GATA CONVOCA LES AJUDES PARÈNTESI DEL PLA RESISTIR 2

Les bases de les ajudes i els impresos per a la sol·licitud s’han publicat en EL TAULER D’ANUNCIS de la seu electrònica i es podran sol·licitar telemàticament a través del següenttràmit: Sol·licitud d’ajudes PARÈNTESI per a empreses del municipi de Gata de Gorgos (PLA RESISTIR).

El període de sol·licitud és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gata (publicades el 05/10/2021).

El programa consisteix en una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per treballador.

L’activitat econòmica ha de ser desenvolupada per una persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020. També han de desenvolupar l’activitat en el municipi i estar donats d’alta en algun dels CNAE establerts en l’Annex I de les bases de la 2a convocatòria.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada en què l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Queden excloses les persones autònomes o microempreses a les que ja se li hagen atorgat ajuda Parèntesi 2021 en la primera convocatòria.

 

Podeu consultar les bases i els impresos en la seu electrònica de l’Ajuntament de Gata punxant ACÍ

 

Més informació en Creama Gata, telf. 96 575 62 63 – adl@gatadegorgos.org

Històric de noticies