Ajuntament de Gata de Gorgos
DECRET
Expedient núm.:
Òrgan col·legiat:
PLN/2019/9
El ple
Magdalena E. Mengual Morata, Alcaldessa, DISPOSE:
PRIMER. Que es convoque la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Extraordinària.Motiu: «Constitució de la Corporació.»
Data i hora
1ª convocatòria: 15 / de juny / 2019 a les 12:00
2ª convocatòria: 17 / de juny / 2019 a les 12:00
Lloc
Sala d’Actes de la Casa Consitorial
A.- Orde del dia de la sessió:
Primer: Constitució de la Mesa d’Edat.
Segon: Constitució de l’Ajuntament.
Tercer: Elecció de l’Alcalde/l’Alcaldessa.
B.- Traslladar la present Resolució als regidors/regidores electes, els quals hauran de personar-se, d’acord amb la legislació aplicable, proveïts de la següent documentació:

  • Acreditació de la seua personalitat.
  • Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, en el cas de no haver presentat anteriorment en la Secretaria d’este Ajuntament (art. 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General).
  • Acreditació de les declaracions d’activitats i bens formulades davant de la Secretaria de l’Ajuntament.
    SEGON. Que es duguen a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar

DISSABTE 15 DE JUNY

Històric de noticies