SECCIÓ PRIMERA.- DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1

1.- L’Ajuntament de Gata de Gorgos desenvolupa les funcions que té encomanades en matèria de protecció civil a través del corresponent servei local, en coordinació amb les diferents Administracions Publiques i amb la col·laboració dels ciutadans que lliurement i desinteressadament desitgen participar.

2.- Per canalitzar la participació ciutadana municipal en aquesta matèria es crea l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil (ALVPC), que es troba orgànicament i funcionalment en la unitat municipal que preste el servei de Protecció Civil o, si no hi ha, en els serveis de Seguretat Ciutadana.

Article 2

EL ALVPC té com a finalitat la col·laboració en la previsió i prevenció de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que puguen plantejar-se en el municipi, en la protecció i socors de les persones i els béns quan aquestes situacions es produïxen, i en el restabliment de la normalitat a l’àrea afectada.

Article 3

1.- L’actuació de l’Agrupació es regirà pel que disposa aquest reglament, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i la resta de normativa sobre Règim Local.

2.- EL ALVPC portarà a terme les seues finalitats en el marc del Plan Territorial Municipal front a emergéncias (PTM) i Plans d’Actuació Municipal front a riscos específics (PALMO).

3.- Correspon al plan de l’Ajuntament l’adopció de l’acord per a la creació del ALVPC, així com si es dóna el cas, la de la seua dissolució.

Article 4

1.- L’àmbit territorial operatiu del ALVPC es limitarà al terme municipal. A petició directa d’un altre màxim responsable municipal, o del Centre Provincial de Coordinat de Emergències de la Generalitat Valenciana, que és l’òrgan que canalitza les demandes d’altres màxims responsables municipals, l’alcalde, o si es procedent el regidor delegat, podrà autoritzar la intervenció del ALVPC en un altre municipi.

2.- L’Agrupació podrà participar en l’àmbit supramunicipal amb altres agrupacions a través de mancomunitats, regulades per la normativa de Règim Local, en concret per la Llei 7/1985 de 2 d’abril i el Reial decret 781/1986 de 18 d’abril.

SECCIÓ SEGONA.- ORGANITZACIÓ.

Article 5

1.- Podran formar part del ALVPC les persones físiques majors d’edat que estiguen disposades a col·laborar voluntàriament en les activitats pròpies dels serveis de Protecció Civil, o aquelles persones majors de 16 anys, residents en el municipi amb autorització dels pares o tutors, i que voluntàriament desitgen integrar-se en la mateixa.

2.- No podran formar part de l’operatiu del ALVPC les persones que, en cas d’emergència, deguen desenvolupar funcions en altres grups de l’estructura de la Protecció Civil, no existint cap impediment en que col·laboren amb l’agrupació en tasques preventives i de planificació.

3.- Formaran part del ALVPC les persones integrades en la mateixa amb motiu de la subscripció per part de la corporació municipal de convenis de col·laboració amb altres administracions, organismes o entitats, públiques o privades, encaminades a la promoció, dotació de mitjans, formació i millor funcionament del ALVPC.

Article 6

La corporació municipal arbitrarà els mitjans necessaris per procurar que l’agrupació compte amb material específic que garantisca la ràpida intervenció davant qualsevol situació d’emergència, especialment en el camp del transport, uniformitat i radiocomunicacions, així com perquè el ALVPC puga disposar d’una seua digna i adequada a les necessitats de la mateixa.

Article 7

1.- EL ALVPC dependrà directament de l’Alcalde, o si es procedent del regidor delegat, com a responsable màxim de la protecció civil local.

2.- EL ALVPC s’estructura funcionalment en seccions (transmissions, primers auxilis, extinció d’incendis, rescat i salvament, formació, suport logístic, etc.) a les quals els voluntaris s’adscriuran en funció de la seua capacitat i preparació. Per a la seua actuació els voluntaris s’enquadraran en grups operatius (grups d’acció). Aquesta estructura serà de caràcter flexible, ajustant-se les necessitats del servei, els mitjans disponibles i al que estableix el pla territorial i plans d’actuació municipal front a riscos específics.

3.- El cap de l’agrupació es designat per l’alcalde a proposta del regidor delegat de protecció civil o si no hi ha, del regidor delegat de seguretat ciutadana. Els caps de secció i de grup seran proposats, de manera justificada, pel cap de l’agrupació i renombrats pel regidor corresponent. El procés per al cessament dels càrrecs serà el mateix que per a la designació i nomenament dels mateixos.

4.- Per la regidoria corresponent, o pel servei local de protecció civil, si hi hagués, s’elaboraran i formularan propostes per a l’aprovació de les normes i instruccions que siguen necessàries per desenvolupar, completar i aplicar el present reglament. L’aprovació d’aquestes normes correspon a l’alcalde a proposta del regidor delegat.

SECCIÓ TERCERA.- FUNCIONS.

Article 8

1.- L’actuació del ALVPC se centrarà, de forma permanent i regularitzada, en el camp preventiu i operatiu de la gestió de emergències, catàstrofes i/o calamitats públiques, conforme al que preveuen els plans territorials municipals i en els plans d’actuació front a riscos específics i en actes de pública concurrència a petició de l’Ajuntament.

2.- En cas d’absència de serveis d’emergència professionals o amb temps de resposta molt elevats, tenint coneixement de l’emergència i prèvia notificació de la mateixa al CCE corresponent, podran actuar eventualment en tasques d’intervenció davant d’accidents o sinistres, passant a exercir tasques de suport una vegada els serveis professionals facen acte de presència i actuïn sota la seua direcció a partir de llavors.

Article 9

1.- El pla territorial front a emergències (PTM) i els plans d’actuació municipal front a riscos específics (PALMO) són la font d’on emanen les activitats de les ALVPC, podent variar la quantitat i qualitat de les mateixes en funció de la capacitat de l’agrupació per assumir-les.

2.- En coherència amb la seua finalitat i organització, algunes de les funcions que podria desenvolupar l’agrupació són:

a) en el marc de la PREVENCIÓ:

– estudis de riscos de la localitat, preferentment orientats en edificis, locals i establiments de pública concurrència.

– col·laboració i suport a la confecció i divulgació dels plans d’autoprotecció en aquests centres.

– col·laboració en l’elaboració i manteniment dels plans territorials municipals i plans d’actuació front a riscos específics.

– confecció i realització de campanyes d’informació i divulgació a col·lectius afectats pels diferents riscos.

– actuació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.).

b) en el marc de la INTERVENCIÓ:

– recolzo serveis operatius d’emergència rutinaris.

– atenció a afectats en emergències.

– col·laboració en el desplegament del pla sectorial de comunicacions.

– en general, execució de les missions encomanades pel pla territorial municipal i els plans d’actuació front a riscos.

Article 10

1.- Podran vincular-se a l’agrupació les persones físiques que, segons allò que s’ha fixat en l’article 5, manifesten el desig de col·laborar voluntàriament en les activitats pròpies dels serveis bàsics de protecció civil.

2.- També són aplicable les limitacions a la vinculació voluntària contemplades en l’article 5 del present reglament.

Article 11

1.- Les persones que complisquen els requisits recollits en l’article 5 d’aquest reglament i que superen les proves d’aptitud psicofísica i de coneixements passaran a formar part del ALVPC.

2.- La sol·licitud per ser acceptat com a voluntari es farà directament per l’interessat, conforme el model establert en l’annex I.

3.- La presentació de la sol·licitud citada en el punt anterior pressuposa l’acceptació plena del present reglament, havent de ser explícita la mateixa quan s’ingresse en el ALVPC.

Article12

1.- La relació dels voluntaris amb el municipi s’entén com a col·laboració gratuïta i desinteressada, estant basada únicament en sentiments humanitaris, altruistes i de solidaritat social, no mantenint, per tant, relació alguna de caràcter laboral.

2.- La permanència dels voluntaris al servei de la protecció civil local serà gratuïta i honorífica, sense dret a reclamar salari, remuneració o premi, si be, l’Ajuntament, en determinats casos justificats i/o excepcionals, podrà arbitrar fórmules de compensació per a despeses derivades del servei o assistència a cursos de formació.

3.- Queden exclosos del paràgraf anterior les indemnitzacions corresponents per danys soferts com a conseqüència del seu prestat segons allò que s’ha establert pels articles 22 i 23 del present reglament.

Article 13

La condició de voluntari faculta únicament per realitzar les activitats relacionades amb la protecció civil reflectides en els articles 8 i 9 del present reglament.

SECCIÓ QUARTA.- UNIFORMITAT I IDENTIFICACIÓ.

Article 14

1.- Para totes les actuacions previstes, de caràcter operatiu, el/la voluntari/a haurá d’anar degudament uniformat/da.

2.- La uniformitat dels membres de l’agrupació serà la següent: calcat tipus bota militar, pantalons blaus cobalt (o marí), camisa taronja, jersei blau cobalt (o marí) o taronja, jaqueta/anorac/parka blau cobalt (o marí) o taronja i impermeable taronja. Uns altres que es determinaran en funció del servei a prestar són: jupetí reflector de color taronja i mona de treball de color taronja.

Article 15

1.- Tots els components del ALVPC ostentaran sobre el costat esquerre del pit el distintiu autonòmic de Protecció Civil amb el nom del municipi en la part inferior.

2.- L’Ajuntament determinarà què altres distintius portaran en el seu uniforme i el seu col·locat.

Article 16

1.- Serà competència de l’alcaldia proporcionar un carnet acreditatiu a cada voluntari de l’agrupació, segons el model establert en l’annex II.

2.- Aquest document té l’única i exclusiva finalitat de reconèixer la condició de voluntari de Protecció Civil del seu usuari, quedant prohibit el seu ús per a altres finalitats.

SECCIÓ CINQUENA.- FORMACIÓ.

Article 17

1.- El seu objectiu prioritari en l’àmbit de la Protecció Civil local: la preparació del seu personal a tots els nivells, des de la selecció i formació inicial fins a la continuada i permanent durant la relació voluntari-agrupació.

2.- La formació inicial del voluntari/a té com a finalitat informar i posar en contacte al voluntari/a amb els coneixements bàsics i les realitats vinculades a la Protecció Civil local, així com amb els diferents camps d’actuació. Aquesta formació i ensinistrament inicial contribueix a la capacitat dels mateixos per incorporar-se en condicions d’eficàcia a la corresponent unitat d’intervenció.

Article 18

La formación permanente y continuada del voluntario tiene como objetivo no sois la garantía y puesta en práctica de un derecho de aquel, si no, sobre todo, atenderé las necesidades reales de la prestación del servicio, obteniendo los mayores niveles de responsabilidad, eficacia y seguridad.

La formació permanent i continuada del voluntari té com a objectiu no solament la garantia i posada en pràctica d’un dret d’aquell, si no, sobretot, atendré les necessitats reals de la prestació del servei, obtenint els majors nivells de responsabilitat, eficàcia i seguretat.

Article 19

1.- EL ALVPC podrà participar amb el seu personal en els cursos de formació i ensinistrament que organitza la Direcció General d’Interior i en la convocatòria de la qual faça esment explícit a aquesta possibilitat.

2.- L’Ajuntament, a través del ALVPC, podrà organitzar els seus propis cursos en l’àmbit local.

3.- L’organisme organitzador de cada curs serà el responsable d’emetre els seus propis certificats d’assistència i/o aprofitament dels mateixos.

SECCIÓ SISENA.- DRETS DELS VOLUNTARIS.

Article 20

1.- El/la voluntari/a té dret a usar els emblemes, distintius i equips del servei en totes les actuacions al fet que siga requerit.

2.- A l’efecte d’identificació en casos d’intervenció, emergències o catàstrofes, l’ús dels mateixos és obligatori.

3.- Igualment, el voluntari té dret a rebre una acreditació suficient per part de l’Ajuntament en que presti servei.

Article 21

1.- El voluntari té dret a ser reintegrat de les despeses de manutenció, transport i allotjament ocasionades per la prestació del servei, havent de fer front a aquestes despeses l’administració pública de qui depenga la planificació i organització del dispositiu establert.

2.- En qualsevol cas aquesta compensació de les despeses no tindrà caràcter de remuneració o salari.

Article 22

1.- El/la voluntari/a té dret a adoptar totes les mesures necessàries per evitar situacions que comporten perills innecessaris per a ell o per a tercers.

2.- En qualsevol cas el/la voluntari/a té dret a estar assegurat contra els possibles riscos derivats de la seva actuació.

3.- Els contratemps derivats de la seua actuació com a membre del ALVPC estaran coberts per una assegurança d’accidents que garantirà accés mínim a les prestacions mèdiques-farmacèutiques necessàries.

4.- Igualment quedaran assegurades les indemnitzacions corresponents en els casos en els quals, com a conseqüència de l’accident, sobrevinga invalidesa permanent o mort.

Article 23

1.- Els danys i perjudicis que com a conseqüència del treball voluntari pot sofrir el mateix, així com tercers, quedaran coberts per un segur de responsabilitat civil.

2.- L’Ajuntament, no obstant això, serà responsable civil subsidiari, conforme a la legislació vigent, en virtut de la seua potestat de comandament sobre el ALVPC.

3.- La modalitat de les corresponents pòlisses d’assegurances i quanties de les indemnitzacions seran fixades per l’Ajuntament, responsabilitzant-se de sufragar les quotes.

4.- Les quanties de les assegurances s’actualitzaran anualment.

Article 24

1.- El/la voluntari/a de Protecció Civil té dret a obtenir tota la informació possible sobre el treball a realitzar.

2.- Així mateix té dret a conèixer tots els aspectes referents a l’organització de l’agrupació en que participa.

Article 25

1.- El/la voluntari/a té dret a participar en l’estructura de l’agrupació i opinar sobre el treball desenvolupat.

2.- El/la voluntari/a podrà efectuar les peticions, suggeriments i reclamacions que considere necessàries dirigides per escrit al cap de l’agrupació.

3.- En tot cas si transcorreguts 20 dies des de l’entrada en el registre l’escrit no fos contestat, es podrà elevar directament a l’alcalde o al regidor delegat.

SECCIÓ SETENA.- DEURES DELS VOLUNTARIS.

Article 26

1.- Tot voluntari/a deu respectar la jerarquia de l’agrupació, col·laborant en la major eficàcia de la mateixa.

2.- Els/les voluntaris/as s’hauran d’acatar l’direcció d’altres organismes competents en determinades actuacions contemplades en el pla territorial o plans d’actuació municipals.

3.- En cap cas, el/la voluntari/a actuarà com a component de l’agrupació fora dels actes de servei. No obstant això, podrà intervenir amb caràcter estrictament personal i sense vinculació alguna amb l’agrupació en aquells supòsits relacionats amb el seu deure com a ciutadans, emprant els coneixements i experiències derivades de la seua activitat voluntària.

Article 27

1.- El voluntari té el deure de conservar i mantenir en perfectes condicions d’ús el material i equip que se li haja confiat.

2.- Els danys causats en els mateixos, com a conseqüència del tracte indegut o falta de cura, seran responsabilitat del voluntari.

3.- En qualsevol cas, tot el material al poder del/de la voluntari/a serà tornat a l’agrupació si es modifiquen les circumstàncies que aconsellessen o habilitessen tal dipòsit.

SECCIÓ HUITENA.- RECOMPENSES.

Article 28

1.- L’activitat altruista i no lucrativa exclou tota remuneració, però no impedix el reconeixement dels mèrits del voluntari i, per tant, la constatació dels mateixos a efectes honorífics.

2.- Els mèrits i honors concedits seran anotats en l’expedient personal de l’interessat.

3.- La valoració de les conductes meritòries que puguen merèixer una recompensa, sempre de caràcter no material, correspon a l’Alcalde o regidor delegat.

4.- La valoració de les conductes meritòries es realitzarà a través de reconeixements públics, diplomes o medalles, a més d’altres distincions que puga concedir l’Ajuntament o qualsevol Administració Pública.

SECCIÓ NOVENA.- RESCISSIÓ I SUSPENSIÓ DEL VINCLE AMB L’AGRUPACIÓ.

Article 29

1.- Són causes de suspensió temporal de la vinculació voluntària amb el ALVPC les següents: l’embaràs, segons prescripció facultativa o petició de la interessada; l’atenció a nounats o fills menors, a petició del/de la interessat/da; la malaltia perllongada justificada; la realització d’estudis fora del municipi; l’exercir un treball que implique llargs i freqüents desplaçaments; per incompliment dels deures del/de la voluntari/a.

2.- Per a la reincorporació caldrà sol·licitar la mateixa explícitament.

Article 30

La relació voluntària amb el ALVPC podrà ser rescindida per les següents causes:

– per la petició expressa i per escrit de l’interessat.

– per declaració d’incapacitat.

– per incompliment greu i amb caràcter reiterat dels deures del voluntari.

– per quedar sotmès en situació d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics per sentència ferma.

Article 31

En tots els casos en els quals es produïsca la rescissió de la relació del voluntari amb l’agrupació, aquest retornarà de forma immediata equips i acreditacions que obren en el seu poder.

Article 32

A petició de l’interessat s’expedirà certificat en què consten els serveis prestats en l’agrupació.