En l’actual legislació educativa, l’educació vial està considerada com un dels denominats temes o eixos transversals del disseny curricular, i com a tal, els seus objectius i continguts es troben integrats dins dels blocs de les diferents àrees.

A partir de la publicació del RD 1007/1991 de 14 de juny que determinava els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundaria obligatòria, van sorgir diversos materials de recolzament al professorat en els quals s’analitzava la seua inclusió en el conjunt dels ensenyaments. No obstant això, a partir d’aquesta data, els manuals escolars van anar incorporant diversos continguts relacionats amb el fet social del trànsit i circulació de vehicles.

En efecte, la pràctica educativa obliga a dur a terme una selecció d’objectius i continguts que s’adapten al desenvolupament evolutiu en el qual es troben els subjectes als quals es dirigirà un programa específic d’educació vial, i a anar amb compte de les situacions de tràfic mes habituals a la zona en la qual es desenvolupa l’activitat vial, be com a vianants, viatgers o conductors.

Referent a això, cal esmentar que durant l’ESO es quan es produeix l’inici, en molts casos, de la utilització de les vies públiques com a conductors de bicicletes i ciclomotors.

Qualsevol cap de setmana, especialment entre novembre, és molt freqüent veure nombrosos afeccionats a la bicicleta pedalant per les carreteres espanyoles, així com grups de conductors de ciclomotors. L’espectacular augment de ciclomotors a les nostres carreteres i carrers dels pobles així com un major foment i pràctica del esport ciclista, ha portat també un major nombre d’accidents de trànsit. És aterridor comprovar com, estadísticament, les dades ens revelen que hi ha un gran nombre de joves morts menors de 18 anys.

D’altra banda, els estudis de la DGT situen els ciclomotors com el tercer vehicle implicat en accidents amb víctimes, per damunt de les motocicletes i autobusos.

El ciclomotor és un vehicle al que desitgen accedir la majoria dels joves, constituint, en molts casos, en la primera baula de la motorització individual. Les dades són una realitat del que passa al nostre país, i demostren que si ben el nombre de ferits en accidents ha descendit en ciclomotors i motocicletes, es va incrementar el de morts emprant aquests vehicles, sent el tram d’edat entre 15 i 17 anys el grup segon de major risc, amb 89 morts i 5989 ferits.

És el nostre objectiu que l’educació que anem a impartir estiga constituïda per aquest aprenentatge de normes orientades a crear entre l’alumnat, hàbits de comportament encaminats a l’adquisició del sentit i respecte vial.

El sistema de treball amb aquest grup va a variar molt pel que fa als altres, ja que aquest any, i per primera vegada, anem a tractar l’educació vial enfocada des de la prevenció i actitud a prendre durant un accident de trànsit o quan ens trobem amb ell. És per això, que comptarem amb l’ajuda de la Creu Roja de Dénia que oferirà a l’alumnat un curs P.A.S. (Protegir, Alertar i Socórrer). Aquesta idea va sorgir a causa del desgraciat accident d’aquest estiu on va morir un jove que residia a la nostra població. Pensem que seria interessant que qualsevol persona tinga una idea, per molt bàsica que siga de com actuar davant aquestes desgràcies, ja que una acció mínima pot salvar la vida a una persona.

També tractarem, malgrat siga d’una forma succinta, els tipus i efectes de les drogues, per descomptat que, des d’un punt que verse sobre els efectes en la conducció. Aquest any serà un projecte pioner (tal com va anar l’any passat en infantil i primària), que ens servirà per veure què relació pot haver-hi entre la gent jove i la policia, i saber si els temes a tractar són d’interès per a ells o no. En cas que no, farem una recollida d’idees, formant-nos i preparant-nos per desenvolupar-ho l’any proper.

Comptarem amb l’ajuda del material ofert per MAPFRE Departament d’Educació Viària i de l’adquirit per part de edvial.com. Engegarem una sèrie de vídeos educatius editats per la DGT sobre la joventut i la conducció els caps de setmana, com a carreres a la mort des d’un punt de vista de joves irresponsables i, finalment, un vídeo on parlen accidentats, metges, familiars i gent de salvament.

Esperem que tot siga per millorar la qualitat de vida en saber respondre davant qualsevol tema relacionat amb el tràfic i l’estil de conducció dels nostres joves, que repercutirà en una reducció dels accidents i un perfecte equilibri entre tots els usuaris de les vies públiques.

Una anàlisi de les estadístiques sobre accidents relacionats amb el tràfic als països de la Unió Europea, posa de manifest que un dels principals grups de risc ho constitueix els nens i joves amb edats compreses entre els cinc i els setze anys. Les mateixes dades reflecteixen que el major percentatge d’accidents els patixen quan fan ús de les vies públiques com a vianants, augmentant progressivament (especialment a partir dels catorze anys) el nombre de nens i joves que es veuen implicats com a conductors de bicicletes i ciclomotors.

És per això que la Policia Local de Gata de Gorgos, un any més, planifica una sèrie de classes teòriques i pràctiques per ensenyar comportaments viaris, que són els que determinaran els objectius generals d’Educació Vial per a aquesta etapa educativa. Els objectius que formulem a continuació, són els que hem marcat per treballar aquest any, i que contribuiran a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats:

1. Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat, identificant les característiques i propietats més significatives dels elements que ho conformen així com les relacions que s’estableixen entre ells.

2. Descobrir, conèixer i controlar progressivament el seu cos, els elements bàsics, les seues característiques, valorant les seues limitacions i possibilitats.

3. Actuar, cada vegada més, de forma autònoma a les seues activitats habituals, adquirint seguretat efectiva i emocional, desenvolupant les seues capacitats d’iniciativa i confiança en si mateixos.

4. Prendre consciència ciutadana en relació a l’ús de les vies públiques i amb el tràfic.

5. Comportar-se adequadament com a vianant acompanyat, respectant les normes de circulació i seguretat vial.

Els procediments que anem a desenvolupar per aconseguir els objectius van a ser, entre uns altres, els següents:

– Desenvolupar l’observança i hàbits de la mateixa per a l’adquisició del sentit viari.

– Exercicis d’observança visual: observant directa o indirectament el propi col·legi i carrers propers observant edificis, vehicles, carrers, senyals de tràfic…

– Distinció de sons i colors.

– Coneixement de senyals acústics i lumínics, responent de forma ràpida.

– Exercicis de prudència i ràpida decisió: simulació de situacions de trànsit, exercicis de foment de reflecxes, situacions imprevistes, etc.

– Utilització de la vorera sense sortir-se de la vorada i dominar l’espai per no xocar amb els altres usuaris.

– Ús del pas per a vianants sense sortir-se de les marques viàries.

– Interpretació dels llums del semàfor.

La primera dificultat amb la qual es troba el nen quan s’afronta al trànsit, és la limitació que té visualment, provinent de la seua petita altura i majoritàriament que tot el que fan quan van pel carrer, és pura imitació de la figura adulta que li acompanya. A més, hem de destacar que moltíssimes vegades, l’atenció del nen es dirigeix cap a aspectes de molt poca rellevància, podent crear situacions de perill sense que ell s’adone de la situació.

Dir que anem a treballar les mateixes coses en els 3 cursos que hi ha, ja que d’aquesta manera aconseguirem “picar” les idees bàsiques i principals als més petits, ja que la seua forma d’aprendre és a través de la repetició i la imitació. A continuació marquem els diferents continguts amb els quals anem a aconseguir-ho:

1. Coneixements dels diferents elements que componen l’entorn proper dels nens: carrers, mobiliari urbà, senyals de tràfic, etc.

2. Les funcions de les normes i els senyals de tràfic dirigits al vianant (senyalització horitzontal, senyalització vertical, semàfors i senyals dels agents).

3. Comportament com a vianant al seu entorn proper, la importància del respecte a les normes de circulació i els mitjans de transport.

4. Interès i curiositat per identificar els elements més característics de l’entorn proper.

5. Respecte per la diversitat de persones que circulen pels carrers, valoració dels senyals de tràfic: que siguen comprensibles a la seua edat, desenvolupar activitats que afavorisquen l’ús adequat dels transports.

6. Actituds crítiques davant les diferents situacions vials viscudes a l’escola i fora d’ella.

Per valorar si estan aprenent tot el que hem marcat, ens guiarem pels següents criteris:

– El procés d’aprenentatge dels alumnes.

– El procés de docència tant de la policia com dels mestres.

– La utilització dels materials, tant propis com de l’escola.

– La correcta observança emprant els sentits a l’hora de creuar o d’anar pel carrer.

– Identificar clarament l’entorn i el mobiliari urbà que ens envolta.

– Resoldre supòsits pràctics mitjançant exercicis de simulació identificant els diferents comportaments i possibles conseqüències.

– Respectar les normes d’utilització dels carrers i voreres.

 3 AÑOS:

– Donar a conèixer la figura i les funcions del policia.

– Creuar pel pas de vianants: importància de fer-ho correctament.

– Conèixer perfectament el semàfor: colors i significat de cada color.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre escolar.

 4 AÑOS:

– Donar a conèixer la figura i les funcions del policia.

– Creuar pel pas de vianants: importància de fer-ho correctament.

– Conèixer perfectament el semàfor: colors i significat de cada color.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre escolar.

 5 AÑOS:

– Donar a conèixer la figura i les funcions del policia.

– Creuar pel pas de vianants: importància de fer-ho correctament.

– Conèixer perfectament el semàfor: colors i significat de cada color.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre escolar.

(*) Com pot comprovar-se, la programació de tota Educació Infantil és la mateixa per a tots els grups, ja que és molt important assentar les bases des de ben petits i, en aquest grup d’edat, mitjançant la repetició. Com tan sol és de 2 hores tot el curs, no arribarà a fer-se repetitiu o pesat.

La proposta de treball va a desenvolupar-se pels 2 cursos del primer cicle durant els mesos que dura l’activitat. Tenint en compte que és en aquest espai temporal quan s’ha de treballar al “carrer”, sembla adequat per tant, sostenir i treballar convenientment els objectius proposats.

A causa del caràcter interdisciplinari que confereix a totes les dimensions transversals, es considera important treballar des de tots aquells punts que ajuden al desenvolupament i autonomia de l’alumne. No obstant això, cal recalcar la correcta utilització del vocabulari comú en matèria viària, tant oral com a escrit.

A l’hora de treballar el segon cicle, estudiarem la problemàtica que comporta el tràfic, que pot i ha de ser estudiada des de diversos punts de vista per arribar a una major comprensió del mateix:

– No constituïxen temes de vital interès per a la formació vial que l’alumne entenga la importància d’una bona infraestructura (carreteres i mitjans de transport) que hi ha en la societat actual?

– No constituïx un important aspecte dins de l’educació vial, preparar a l’alumne perquè puga fer-li front amb un esperit crític cap al món de la publicitat, que li incitarà a usar un determinat vehicle?

– No seria educació vial que l’alumne conegués i quantifiqués com, on i qui sofreix els accidents, perquè a partir d’aquests coneixements, podrà influir, un dia no gaire llunyà, en el seu mitjà social?

Durant el període d’educació primària, els nens i les nenes faran ús de les vies públiques com a vianants autònoms, malgrat això, en molts casos utilitzaran també, com a passatgers, mitjans de transport, com el vehicle familiar, l’autobús escolar… Igualment, a partir dels 10 o 11 anys, començaran a emprar la bicicleta en ocasions molt concretes, com pot ser durant el període vacacional.

Aquests comportaments vials són els que determinaran els objectius generals de l’educació vial per aquesta etapa educativa.

Objectius que formulem a continuació i que contribuiran a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats:

1. Conèixer l’entorn físic de la localitat en relació amb el trànsit, i desenvolupar hàbits de consciència ciutadana referits a la circulació.

2. Desenvolupar i adquirir hàbits de comportament correcte en relació amb el trànsit, orientats a l’adquisició del sentit vial.

3. Conèixer les normes de circulació per als vianants i adquirir hàbits de comportament i prudència en l’ús de les vies públiques, urbanes i interurbanes com a vianant, identificant els seus diferents elements i classes.

4. Utilitzar adequadament i amb sentit de la responsabilitat, els transports particulars i col·lectius, com a passatger, i valorar la importància de la infraestructura al transport de persones i comercialització de productes.

5. Iniciar a l’alumne en la identificació i coneixement dels elements i principis físics i mecànics de la bicicleta, i adquirir el sentit de la responsabilitat referida a la seua conducció.

6. Interpretar i analitzar críticament els missatges de la propaganda i publicitat, establint les diferències entre els missatges institucionals i els dirigits al consum.

7. Valorar la importància que té el respecte de les normes i senyalització de trànsit i conèixer el seu significat.

Els continguts i matèries a treballar, seran les següents:

PRIMER:

–  Donar a conèixer la figura policial i les seues funcions.

–  Conèixer perfectament les indicacions del semàfor.

–  Començar a relacionar-se amb les formes geomètriques dels senyals de trànsit, mitjançant senyals reals (que ja les tenim del circuit de l’any passat), i transparències.

– Veure vídeos curts i educatius per començar a relacionar-se amb el tràfic del que formen part com a vianants.

– Situació real de creuar per un pas de vianants sense obstacles.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del col·legi.

(*) Anem a enfocar-ho des d’un punt de vista que cada any pugen un graó, de manera que primer saben com han d’anar, després que hi ha senyals que regulen les formes d’anar, a l’altre any coneixeran formes, colors i significats, i així cada vegada, més.

SEGON:

– Donar a conèixer la figura del policia, però començant ja ells a definir-nos i saber que pensen de nosaltres, per poder donar-los una imatge exacta de quina és la nostra tasca.

– Repassar el semàfor i començar a indagar de qui els utilitza de forma habitual i qui no els respecta, que fan els pares quan veuen que els semàfors canvien de color, etc.

– Veure vídeos curts i específics aprofundint una mica més entre les diferents senyalitzacions (ja saben relacionar formes geomètriques amb els colors, sent el resultat el significat del senyal).

– Situació real de creuar per un pas de vianants sense i amb obstacles.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre.

TERCER:

– Han de dominar perfectament els diferents tipus de senyalització, reconèixer-la i respectar-la.

– Per aconseguir el punt anterior, treballarem amb un sistema de fitxes didàctiques, on la participació i la correcció siga fluïda.

– Realitzaran 2 tests per saber, els educadors, quin nivell tenen els alumnes i poder aprofundir en els temes sobre la marxa.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre.

QUART:

– Assegurar-nos que és correcta tota la informació viària que tenen, corregint tots aquells errors que detectem.

– Veure què saben i què no saben del curs d’educació vial de l’any passat.

– Començar a tractar sobre la bicicleta: costums, anècdotes i la forma correcta d’anar amb ella.

– Assegurar-nos que coneixen les normes i els senyals de tràfic.

– 2 tests per veure què nivell hi ha referent a matèria vial debatent tots els punts.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre.

CINQUÈ I SISÈ:

– Debats i col·loquis sobre normativa vial, normes d’actuació enfront d’accidents.

– Iniciació a les drogues i hàbits que influïxen a l’hora de conduir.

– Tests d’educació vial i posterior correcció que ens ajudaran per veure el nivell de cultura viària que hi ha.

– Realitzar correctament un simulacre d’evacuació del centre escolar.