Els presta la MASSMA, la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta. L’oficina on s’ubiquen és al Centre Social de Gata.

Els Serveis Socials són l’instrument que el nostre Ajuntament, recolzat per la Conselleria de Benestar Social i Diputació, ofereix a tots els ciutadans a fi de millorar la seua qualitat de vida.

Els Serveis Socials van dirigits a tota la població del nostre municipi i comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions dirigides a ajudar les persones i col·lectius socials a resoldre els seus problemes i necessitats més urgents, creant i aconseguint recursos adequats per millorar la seua qualitat de vida i la integració a l’entorn social a què pertanyen.

Contacte:

Direcció:

Centre Social.

Calle la Bassa s/n, Gata de Gorgos

Tfn.:  965 756 549

Email: serviciosocial@gatadegorgos.org

 

Serveis que es presten:

Al Departament de Serveis Socials oferim informació, orientació i assessorament, així com la gestió i tramitació de les demandes del següents recursos:

 

 • Acolliment Familiar o permanent.
 • Adopció internacional – Adopció nacional.
 • Targeta de transport interurbà per la Tercera Edat.
 • Targeta cultural per la Tercera Edat.
 • Reducció tarifa telefònica per a pensionistes i jubilats.
 • Residència Tercera Edat: sol·licitud d’ingrés en centres.
 • Programa de vacances per a majors de la Generalitat Valenciana.
 • Viatges del IMSERSO per a pensionistes i jubilats.
 • Estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià).
 • Estades en balnearis de diferents comunitats autònomes (Programa de Termalisme
 • Social de l’IMSERSO).
 • Servei de teleassistència.
 • Sol·licitud d’alta o renovació del títol de Família Nombrosa.
 • Sol·licitud de subsidi de mobilitat i compensacions de despeses de transport de LISMI
 • (llei d’integració social per al minusvàlid).
 • Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
 • Sol·licitud d’ingrés en residència per a minusvàlids.
 • Sol·licitud per al reconeixement de minusvàlids.
 • Programa de vacances i balnearis per a persones amb discapacitat.
 • Targetes sanitàries.
 • Tramitació de la prestació POR (Prestació Econòmica Reglada) – Prestacions
 • econòmiques individualitzades – Ajudes per a lloguer solidari d’habitatges per a
 • col·lectius desfavorits.
 • Estades de temps lliure per a dones amb càrregues familiars.
 • Centre per a dones. Sol·licitud d’ingrés.
 • Sol·licitud d’ajuda a domicili.
 • Mesures judicials – Mediació familiar – Seguiment de casos d’intervenció familiar.
 • Reconeixement de la situació de dependència.
 • Informes d’arrelament social i de reagrupament familiar.
 • Informació general.

 

Conselleria de Benestar Social

Fitxa tècnica Serveis Socials

Personal:

– 2 Trebajadores Socials.

– 1 Educadora Social.

– 2 Auxiliars d’hogar.

– 1 Monitora-psicòloga del TAPIS.

Direcció:

Centre Social. Calle la Bassa s/n

Tel. 965 75 65 49

email:  serviciosocial@gatadegorgos.org

Horari:

De dilluns a dimecres d’11 a 14 h.

Dijous y divendres amb cita prèvia.

Programes i Serveis

SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT:

És un servei en què es presta informació, orientació i assessorament sobre els drets i recursos existents per a tota la població i per a sectors específics.

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD):

Consistix a prestar ajuda al propi domicili del beneficiari, oferint una sèrie d’atencions de caràcter domèstic, social, personal educatiu i de rehabilitació…

Requisits: atenir-se a les condicions que per a la concessió del servei s’establixen en el Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a domicili publicat en el BOP núm. 157 de 13 de Juliol de 2005.

PROGRAMA D’AJUDES INDIVIDUALS:

Són ajudes econòmiques a persones necessitades a fi de cobrir necessitats bàsiques, despeses d’habitatge i despeses excepcionals.

Requisits: d’acord amb l’establert en l’Ordre de convocatòria d’ajudes per a l’exercici actual de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES REGLADES (PER):

Dins del Pla de Mesures d’Inserció Social són prestacions econòmiques que el seu objectiu és garantir uns ingressos mínims a persones físiques que no tinguen mitjans de subsistència i en els quals concorren factors de risc, a fi de recolzar i afavorir la seua integració soci-laboral.

Requisits: estar empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana amb un any d’antelació. Ser major de 25 i menor de 65 anys. No disposar d’uns ingressos que superin la quantia de la PER.

SERVEI DE TELE-ASSISTÈNCIA (S.T.A.D.):

És un servei d’atenció telefònica front a qualsevol situació d’emergència o risc que ocorra dins del domicili garantint-li l’atenció immediata. Està dirigit a ancians, malalts o discapacitats que visquen o passen la major part del dia sols.

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCI-FAMILIAR:

Aquest programa consistix en la intervenció preventiva i tractament a famílies, persones, menors, joves o grups en situacions de risc, proporcionant ajuda professional per a la resolució dels seus conflictes i afavorint la inserció en el mitjà social.

PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR:

Aquest programa està dirigit a menors entre 5 i 16 anys que presenten conductes absentistes al llarg de la seua escolaritat obligatòria (primària i secundària). L’objectiu principal d’aquest programa és la prevenció de les absències perllongades a les aules. Consisteix en una intervenció coordinada entre diferents institucions: escolar, social, policial, fiscalia… a fi de prevenir i tractar l’absentisme escolar.

PROGRAMA – TALLER PRE-LABORAL D’INSERCIÓ SOCIAL TAPIS:

L’activitat del TAPIS va dirigida a discapacitats i malalts mentals de Gata de Gorgos, majors d’edat, a fi de donar-los suport per a la seua inserció socio-laboral.