Serveis que es presten:

Els Serveis Socials són l’instrument que el nostre Ajuntament, recolzat per la Conselleria de Benestar Social i Diputació, ofereix a tots els ciutadans a fi de millorar la seua qualitat de vida.

Els Serveis Socials van dirigits a tota la població del nostre municipi i comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions dirigides a ajudar les persones i col·lectius socials a resoldre els seus problemes i necessitats més urgents, creant i aconseguint recursos adequats per millorar la seua qualitat de vida i la integració a l’entorn social a què pertanyen.

Gestió i Tràmits

Al Departament de Serveis Socials oferim informació, orientació i assessorament, així com la gestió i tramitació de les demandes del següents recursos:

 

 • Acolliment Familiar o permanent.
 • Adopció internacional – Adopció nacional.
 • Targeta de transport interurbà per la Tercera Edat.
 • Targeta cultural per la Tercera Edat.
 • Reducció tarifa telefònica per a pensionistes i jubilats.
 • Residència Tercera Edat: sol·licitud d’ingrés en centres.
 • Programa de vacances per a majors de la Generalitat Valenciana.
 • Viatges del IMSERSO per a pensionistes i jubilats.
 • Estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià).
 • Estades en balnearis de diferents comunitats autònomes (Programa de Termalisme
 • Social de l’IMSERSO).
 • Servei de teleassistència.
 • Sol·licitud d’alta o renovació del títol de Família Nombrosa.
 • Sol·licitud de subsidi de mobilitat i compensacions de despeses de transport de LISMI
 • (llei d’integració social per al minusvàlid).
 • Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
 • Sol·licitud d’ingrés en residència per a minusvàlids.
 • Sol·licitud per al reconeixement de minusvàlids.
 • Programa de vacances i balnearis per a persones amb discapacitat.
 • Targetes sanitàries.
 • Tramitació de la prestació POR (Prestació Econòmica Reglada) – Prestacions
 • econòmiques individualitzades – Ajudes per a lloguer solidari d’habitatges per a
 • col·lectius desfavorits.
 • Estades de temps lliure per a dones amb càrregues familiars.
 • Centre per a dones. Sol·licitud d’ingrés.
 • Sol·licitud d’ajuda a domicili.
 • Mesures judicials – Mediació familiar – Seguiment de casos d’intervenció familiar.
 • Reconeixement de la situació de dependència.
 • Informes d’arrelament social i de reagrupament familiar.
 • Informació general.

 

Conselleria de Benestar Social

Fitxa tècnica Serveis Socials

Personal:

– 2 Trebajadores Socials.

– 1 Educadora Social.

– 2 Auxiliars d’hogar.

– 1 Monitora-psicòloga del TAPIS.

Direcció:

Centre Social. Calle la Bassa s/n

Tel. 965 75 65 49

email:  serviciosocial@gatadegorgos.org

Horari:

De dilluns a dimecres d’11 a 14 h.

Dijous y divendres amb cita prèvia.

Programes i Serveis

SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT:

És un servei en què es presta informació, orientació i assessorament sobre els drets i recursos existents per a tota la població i per a sectors específics.

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD):

Consistix a prestar ajuda al propi domicili del beneficiari, oferint una sèrie d’atencions de caràcter domèstic, social, personal educatiu i de rehabilitació…

Requisits: atenir-se a les condicions que per a la concessió del servei s’establixen en el Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a domicili publicat en el BOP núm. 157 de 13 de Juliol de 2005.

PROGRAMA D’AJUDES INDIVIDUALS:

Són ajudes econòmiques a persones necessitades a fi de cobrir necessitats bàsiques, despeses d’habitatge i despeses excepcionals.

Requisits: d’acord amb l’establert en l’Ordre de convocatòria d’ajudes per a l’exercici actual de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES REGLADES (PER):

Dins del Pla de Mesures d’Inserció Social són prestacions econòmiques que el seu objectiu és garantir uns ingressos mínims a persones físiques que no tinguen mitjans de subsistència i en els quals concorren factors de risc, a fi de recolzar i afavorir la seua integració soci-laboral.

Requisits: estar empadronat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana amb un any d’antelació. Ser major de 25 i menor de 65 anys. No disposar d’uns ingressos que superin la quantia de la PER.

SERVEI DE TELE-ASSISTÈNCIA (S.T.A.D.):

És un servei d’atenció telefònica front a qualsevol situació d’emergència o risc que ocorra dins del domicili garantint-li l’atenció immediata. Està dirigit a ancians, malalts o discapacitats que visquen o passen la major part del dia sols.

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCI-FAMILIAR:

Aquest programa consistix en la intervenció preventiva i tractament a famílies, persones, menors, joves o grups en situacions de risc, proporcionant ajuda professional per a la resolució dels seus conflictes i afavorint la inserció en el mitjà social.

PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR:

Aquest programa està dirigit a menors entre 5 i 16 anys que presenten conductes absentistes al llarg de la seua escolaritat obligatòria (primària i secundària). L’objectiu principal d’aquest programa és la prevenció de les absències perllongades a les aules. Consisteix en una intervenció coordinada entre diferents institucions: escolar, social, policial, fiscalia… a fi de prevenir i tractar l’absentisme escolar.

PROGRAMA – TALLER PRE-LABORAL D’INSERCIÓ SOCIAL TAPIS:

L’activitat del TAPIS va dirigida a discapacitats i malalts mentals de Gata de Gorgos, majors d’edat, a fi de donar-los suport per a la seua inserció socio-laboral.