Davant la necessitat de donar una millor resposta a la creixent demanda d’informació cadastral dels ciutadans que no disposen de mitjans informàtics i telemàtics, la Direcció General del Cadastre va posar en marxa els Punts d’Informació Cadastral (PIC), el qual possibilita que el ciutadà puga retirar el certificat cadastral en la seua mateixa localitat, evitant als veïns haver de desplaçar-se a l’oficina central del Cadastre d’Alacant.

SERVEIS QUE ES PRESTEN A TRAVÉS DELS PIC.

Els serveis a què es pot accedir des de qualsevol punt d’Informació Cadastral són els següents:

  • Servei de consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia cadastral sense que siga exigible cap formalitat per a rebre el dit servici.
  • En relació al servici de consulta i certificat electrònica de les dades cadastrals protegides, els titulars cadastrals, així com els seus representants, podran accedir a les dades protegides dels béns de la seua titularitat que figuren en la base de dades nacionals del Cadastre. Igualment podran accedir aquelles persones que hagen sigut degudament autoritzades, per mitjà del consentiment exprés, específic i per escrit de l’afectat.

Documentació a aportar:

  • Haurà de presentar el D.N.I. del titular cadastral, representat o autoritzat.
  • Pel que es referix a la representació, esta haurà de quedar prou acreditada per mitjà de poder notarial que contemple expressament facultats d’intervenció davant de l’Administració.
  • En cas d’autorització haurà d’acreditar-se per mitjà de la presentació per escrit del corresponent Model d’Autorització que s’adjunta, acompanyant fotocòpia del D.N.I. de l’autoritzant.
  • La taxa per la prestació d’este servei serà de 3 euros per certificat.

Així mateix, es podrà obtindre la notificació electrònica d’aquells municipis en què s’estiguen tramitant procediments de valoració col·lectiva. L’obtenció de la notificació podrà dur-se a terme per mitjà dels recursos electrònics dels propis particulars o de forma gratuïta en els PIC utilitzant una clau concertada que prèviament es remetrà a eixos ciutadans.

Histórico de noticias