L’Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servei. En aquest sentit, l’Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s’ajustarà escrupolosament al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament o connexa que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur. En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinats a finalitats distintes de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals que puga procedir a aquesta comunicació o es conte amb el consentiment exprés de l’interessat. De la mateixa manera, el tractament dels mateixos s’efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si és el cas, de les possibles cessions de les seues dades en el moment es recaptin els mateixos. No obstant això, i amb caràcter general, s’informa a tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’ Entrada de l’Ajuntament. Igualment, l’Ajuntament informa que ha desenvolupat una normativa interna, d’obligat compliment per a tots els empleats públics que tracten dades de caràcter personal, en la qual es contenen els procediments i les pautes que s’han d’observar a fi del compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I , especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc.) per assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació. Per a qualsevol dubte sobre la política de privacitat anteriorment expressada pot dirigir-se al telèfon 965756089 o remetre un correu electrònic a l’adreça info@gatadegorgos.org indicant al camp Assumpte “Protecció de Dades Personals”.