Gestión y Trámites

Al Departament de Serveis Socials oferim informació, orientació i assessorament, així com la gestió i tramitació de les demandes del següents recursos:

 • Acolliment Familiar o permanent.
 • Adopció internacional – Adopció nacional.
 • Targeta de transport interurbà per la Tercera Edat.
 • Targeta cultural per la Tercera Edat.
 • Reducció tarifa telefònica per a pensionistes i jubilats.
 • Residència Tercera Edat: sol·licitud d’ingrés en centres.
 • Programa de vacances per a majors de la Generalitat Valenciana.
 • Viatges del IMSERSO per a pensionistes i jubilats.
 • Estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalisme Valencià).
 • Estades en balnearis de diferents comunitats autònomes (Programa de Termalisme Social de l’IMSERSO).
 • Servei de teleassistència.
 • Sol·licitud d’alta o renovació del títol de Família Nombrosa.
 • Sol·licitud de subsidi de mobilitat i compensacions de despeses de transport de LISMI (llei d’integració social per al minusvàlid).
 • Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda.
 • Sol·licitud d’ingrés en residència per a minusvàlids.
 • Sol·licitud per al reconeixement de minusvàlids.
 • Programa de vacances i balnearis per a persones amb discapacitat.
 • Targetes sanitàries.
 • Tramitació de la prestació POR (Prestació Econòmica Reglada) – Prestacions econòmiques individualitzades – Ajudes per a lloguer solidari d’habitatges per a col·lectius desfavorits.
 • Estades de temps lliure per a dones amb càrregues familiars.
 • Centre per a dones. Sol·licitud d’ingrés.
 • Sol·licitud d’ajuda a domicili.
 • Mesures judicials – Mediació familiar – Seguiment de casos d’intervenció familiar.
 • Reconeixement de la situació de dependència.
 • Informes d’arrelament social i de reagrupament familiar.
 • Informació general.

Regidoria de Serveis Socials

Translate »